Betty – Australia

Location: Australia, Sydney
Height: 5″8
Bust: 30inch
Waist: 25inch
Hips: 34 inch
DOB: 03.10.96

2lUQG-sWdz1FRCgYYJtuCXtNSRI01nAsvr_e0agLeow Betty Huang PuLsVyt7VdCTejV_BaHuydOmbu8tSeGt2snSqthChDI sk00OB1KSuDg-6It8UglI1nQAzH9Adja2BehzMqCeBc T-Hqw_k8ZbzcdeB-_clBaHe0202EpvTCrSYhm-oTzjM XaSIL7qOLWTx4JhtmF4bzNlKBMsRtSRYvvJrORYfwgg